Total Pageviews

Sunday, March 27, 2011

దినము ద్వాదశి నేడు తీర్థదివసము నీకు

దినము ద్వాదశి నేడు తీర్థదివసము నీకు
జనకు(డ అన్నమాచార్యు(డ విచ్చేయవే

అనంతగరుడ ముఖ్యులైన సూరిజనులతో
ఘననారదాది భాగవతులతో
దనుజ మర్దనుండైన దైవశిఖామణితోడ
వెనుకొని యారగించ విచ్చేయవే

వైకుంఠాన నుండి యాళువారలలోపల నుండి
లోకపు నిత్యముక్తులలోన నుండి
శ్రీకాంతతోడ నున్న శ్రీవేంకటేశు(గూడి
యీకడ నారగించ నింటికి విచ్చేయవే

సంకీర్తనముతోడ సనకాదులెల్ల(బాడ
పొంకపు శ్రీవేంకటాద్రి భూమి నుండి
లంకె శ్రీవేంకటగిరి లక్ష్మీవిభు(డు నీవు
నంకెల మాయీంటి విందు లారగించవే

ముఖ్య పదాల అర్ధం:

దినము ద్వాదశి: నేడు ద్వాదశి (ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశి)
తీర్థము: ౧) In theological works తీర్థము means salvation, మోక్షము.
    ౨) Water. ఉదకము. Holy or sacred water. పుణ్యోదశము
తీర్థదివసము: మోక్షము పొందిన రోజు
జనకుడ: తండ్రీ
విచ్చేయవే: విజయము చేయు, వేంచేయు, రమ్ము

అనంతగరుడ ముఖ్యులైన: అనంతుని వాహనుడైన గరుడుడు మరియు ముఖ్యులైన
సూరిజనులతో: సూరి= విద్వాంసుడు, A great scholar: a learned man. = ఆయా రంగాలలో నిష్ణాతులైన జనులందరితో
ఘననారదాది భాగవతులతో: ఘన విష్ణువు (అన్నమయ్యకు పంచ సంస్కారాలు చేసి, వైష్ణవ మతాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి), నారదుడు మరియు ఇతర భాగవతోత్తములు (అంటే ప్రహ్లాదుడు, విభీషణుడు వంటి) వారలతో
దనుజ మర్దనుండైన: రాక్షసులను సంహరించిన
దైవశిఖామణితోడ: దేవాదిదేవుడైనట్టి శ్రీ మహావిష్ణువుతో కలసి
వెనుకొని: వెనక బెట్టుకుని
యారగించ విచ్చేయవే: విందు ఆరగించడానికి విచ్చేయి తండ్రీ

వైకుంఠాన నుండి: వైకుంఠం లో ఉన్న పాలసముద్రంలో పరుండేటువంటి
యాళువారలలోపల నుండి: పన్నెండు మంది ఆళ్వారుల మనసుల్లో ఉండేటువంటి (The Alwars or saints were twelve in number and are considerd to have been incarnations of the attendants, arms, or insignia of Vishnu)
లోకపు నిత్యముక్తులలోన నుండి: నిత్యము ముక్తి లోకంలో విహరిస్తూ ఉండేటువంటి
శ్రీకాంతతోడ నున్న శ్రీవేంకటేశు(గూడి: లక్ష్మీదేవితో కలసి ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వరుని వెంటబెట్టుకుని
యీకడ నారగించ నింటికి విచ్చేయవే: ఇక్కడ (మేము ఏర్పాటు చేసిన) విందును ఆరగించడానికి మన ఇంటికి రా తండ్రీ

సంకీర్తనముతోడ: హరి సంకీర్తనలు పాడుకుంటూ
సనకాదులెల్ల(బాడ: నీతో బాటే సనక, సనందనాది మునులు, సేవకులు అంతా పాడుకుంటూ
పొంకపు: సొగసైన
శ్రీవేంకటాద్రి భూమి నుండి: శ్రీ వేంకటాచల భూమి (తిరుమల క్షేత్రం) నుండి
లంకె: తగిలించి, చేర్చుకుని, To join, unite
శ్రీవేంకటగిరి లక్ష్మీవిభు(డు నీవు: వేంకట పతి, లక్ష్మీ విభుడు ఐన వేంకటేశ్వరుడు, నీవు
నంకెల: అంకెల: ఎక్కువ సంఖ్యలో
మాయీంటి విందు లారగించవే: మా ఇంట ఏర్పాటు చేసిన విందును ఆరగించు తండ్రీ.

భావం:
పెద తిరుమలయ్య తన తండ్రి యెడల అపారమైన భక్తి, ప్రపత్తులను కనబరిచినాడు. తన తండ్రి అన్నమాచర్యుల పుణ్య తిథి, ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశినాడు ఆచార్యునికి భక్ష్యభోజ్యాదులనర్పించి శ్రీలక్ష్మీసమేతుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వరునితో, వైష్ణవ భక్తాగ్రేసరులతో విందులారగించగా విచ్చేయమని తిరుమలయ్య అర్ధ్రత తో పాడుకున్న పాటే అతని పితృభక్తికి అక్షర తార్కాణం.

నాకు ఈ పాట రాస్తున్నంత సేపూ కళ్ళు నీళ్ళతోనే ఉన్నాయి. అన్నమయ్య కు ఏమీ కాని నేనే ఇంత ఆవేదన చెందితే...నిత్యము హరి నామస్మరణ చేసి, హరికి వేలకొలదీ కీర్తనలు వినిపించి, ఆ హరిని తన తనయునకు కూడా చూపించి, తన తర్వాత దినముకొక్క సంకీర్తన పాడవలసిన కర్తవ్యాన్ని ఆతనికి అందించిన తండ్రి ఇక మీదట తనతో ఉండడని, తన తండ్రి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నాడని తెలుసుకున్న పెదతిరుమలయ్య ఎంత ఏడ్చి ఉంటాడు. నాన్నా, నాన్నా అని ఎంత రోదించి ఉంటాడు. తలుచుకుంటుంటే దుఖం పొంగుకొస్తోంది.

నేడు ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశి. నీవు హరి పదాన్ని చేరిన రోజు. మమ్ములను విడిచిన రోజు. నీకు మా ఇంట విందును ఏర్పాటు చేశాము. ఇంటికి రా తండ్రీ!!

అనంతుని వాహనుడైన గరుడుడు మరియు ముఖ్యులైన మరియు ఆయా రంగాలలో నిష్ణాతులైన జనులందరితో, ఘన విష్ణువు (అన్నమయ్యకు పంచ సంస్కారాలు చేసి, వైష్ణవ మతాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి), నారదుడు మరియు ఇతర భాగవతోత్తములు (అంటే ప్రహ్లాదుడు, విభీషణుడు వంటి) వారలతో, రాక్షసులను సంహరించిన దేవాదిదేవుడైనట్టి శ్రీ మహావిష్ణువుతో కలసి, మిగతా వారందరినీ వెనక బెట్టుకుని, విందు ఆరగించడానికి విచ్చేయి తండ్రీ.....

వైకుంఠం లో ఉన్న పాలసముద్రంలో పరుండేటువంటి, పన్నెండు మంది ఆళ్వారుల మనసుల్లో ఉండేటువంటి, నిత్యము ముక్తి లోకంలో విహరిస్తూ ఉండేటువంటి, లక్ష్మీదేవితో కలసి ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వరుని వెంటబెట్టుకుని ఇక్కడ (మేము ఏర్పాటు చేసిన) విందును ఆరగించడానికి మన ఇంటికి రా తండ్రీ....

నీవు , నీతో బాటే సనక, సనందనాది మునులు, సేవకులు అంతా హరి సంకీర్తనలు పాడుకుంటూ, సొగసైన శ్రీ వేంకటాచల భూమి (తిరుమల క్షేత్రం) నుండి అంతా కలిసి, వేంకటగిరి పై నివాసమున్న లక్ష్మీ విభుడు ఐన వేంకటేశ్వరుడు, నీవు ఎక్కువ సంఖ్యలో మా ఇంట ఏర్పాటు చేసిన విందును ఆరగించడానికి విచ్చేయి తండ్రీ...

పెదతిరుమలయ్య పితృభక్తి ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉందో ఈ సంకీర్తన ద్వారా తెలుస్తుంది.


ఈ కీర్తన ఇక్కడ వినండి.
http://annamacharya-lyrics.blogspot.com/2006/12/105dinamu-dwaadasi-nedu.html