Total Pageviews

Saturday, April 23, 2011

లాలనుచు నూచేరు లలనలిరుగడల

లాలనుచు నూచేరు లలనలిరుగడల 
బాలగండవీర గోపాలబాల

ఉదుట గుబ్బల సరము లుయ్యాల లూగ 
పదరి కంకణరవము బహుగతులమ్రోగ
వొదిగి చెంపల కొప్పు లొక్కింత వీగ 
ముదురు చెమటల నళికములు తొప్పదోగ

సొలపు తెలిగన్నుగవ చూపులిరువంక 
మలయ రవళులకు బహుమాఱును బెళంక
కొలది కోవిగములు క్రోలుమదనాంక 
ములగ్రేణిసేయ రవములు వడిదలంక

సరుస పదములు జంగ చాపుచేబాయ 
గురులీల మీగళ్ళ గుచ్చెళ్ళరాయ
కరమూలములు కాంతి కడుజాయజేయు 
సరస నురుకుసుమ వాసనలెదురుడాయ

కొలది నునుమేనుల కూనలసి యాడ 
మెలకువతోనొకరొకరి మెచ్చి సరియాడ
తలలూచి చొక్కి చిత్తరు బొమ్మలాడ 
అలరి యెల్లరు మోహనాకృతులు చూడ

లలిత తాంబూల రసకలితంబులైన 
తళుకు దంతములు కెంపుల గుంపులీన
మొలక వెన్నెల డాలు ముసురు కొనితోన 
చెలగి సెలవుల ముద్దు చిరునవ్వులాన

మలయ మారుత గతులు మాటికి జెలంగ 
పలుకు గపురపు తావి పైపై మెలంగ
పలుగానలహరి యింపుల రాల్గరంగా 
బలసి వినువారి చెవి బడలిక దొలంగ

లలనా జనాపాంగ లలిత సుమచాప 
జలజలోచన దేవ సద్గుణ కలాప
తలపు లోపల మెలగు తత్వప్రదీప 
భళిర గండపరేశ పరమాత్మరూప 

ముఖ్యపదాల అర్ధం:

లాలనుచు: లాలి లాలి అంటూ
నూచేరు: ఉయ్యాలను ఊపుతున్నారు
లలనలిరుగడల =లలనలు+ఇరు+కడల : రెండు చివరలా స్త్రీలు  
బాల వీర: వీరబాలుడా  
గండ గోపాలబాల: చాలా శక్తివంతమైన, ధైర్యవంతుడవైన గోపాలురి బాలుడా 

ఉదుట: ఉద్ధతి, Bigness, vigour, weight
గుబ్బల: స్తనములు, పయోధరములు పై 
సరములు:  
హారములు (A row or string (of pearls)) 
ఉయ్యాల లూగ: ఉయ్యాలలూగినట్లుగా ఊగిసలాడుచుండగా 
పదరి: చలించు
కంకణరవము: కంకణాల ఘల్ ఘల్ మనే మోత
బహుగతులమ్రోగ: అనేక విధములుగా మ్రోగుచుండగా
వొదిగి: అందముగా అమర్చి పెట్టుకున్న
చెంపల కొప్పులు: కపోలము పై నున్న జడ కొప్పులు
లొక్కింత వీగ: కొంచెం వదులై 
ముదురు చెమటల: బాగా ఎక్కువగా పట్టిన చెమటలతో
అళికములు: లలాటములు, ఫాలభాగములు
తొప్పదోగ: తోగు+తోగు = తడిసి ముద్దై పోయినవి (To plunge, to be drenched)

సొలపు: నిస్త్రాణ, పారవశ్యము, మూర్ఛ, బడలిక. సొలపుచూపు Languishment, swooning, faintness. (ఇక్కడ పారవశ్యము అనే మాట సరిపోతుంది)
తెలిగన్నుగవ: ప్రకాశవంతమైన జంట కన్నుల (The whites of the eyes: staring eyes: upturned eyes that shew the white)
చూపులిరువంక: చూపులు రెండువైపులా (అంటే ఉయ్యాల అటూ, ఇటూ ఊగుతున్నప్పుడు, పారవశ్యంతో ఆ బాలుని మోహనాకృతిని తమ ప్రకాశవంతమైన కన్నులతో తదేకంగా అటూ, ఇటూ తిప్పుతూ చూస్తున్నారన్నమాట)       
మలయు: తిరుగు To wander, roam,  
రవళులకు: ధ్వనులకు
బహుమాఱును: ఎక్కువ సార్లు
బెళంక: బెదురుతూ
కొలది: కొద్ది, పరిమితి
కోవిగములు: 
క్రోలు: త్రాగు
మదనాంకముల: మదన చేతులు (దూలముమీది అంగదారవులు, ఇంటికురుజులమీదవేయు. పట్టెలు)
గ్రేణిసేయ రవములు: శ్రేణి??? (వరుసలు చేయు ధ్వనులు)
వడిదలంక: 

సరుస పదములు: అందమైన పాదములు 
జంగ చాపుచేబాయ: అటూ ఇటూ అంగగా చాపి 
మీగాళ్ళ: (మీదు + కాలు.) n. The upper part of the foot, పాదముమిది పైభాగము
గుచ్చెళ్ళరాయ: చీర కుచ్చిళ్ళు రాసుకొనగా 
కరమూలములు: చేతి చివరలు
కాంతి కడుజాయజేయు: మిక్కిలి కాంతులను వెదజల్లుచున్నవి 
సరస: సమీపము, దాపు (Nearness, proximity)
నురుకుసుమ: మరువపు ఆకులు/పువ్వులు??
వాసనలెదురుడాయ: 

కొలది: పరిమితిగా
నునుమేనుల కూనలు: నున్నటి శరీరాల అంగనామణులు 
అలసి యాడ: అలసిపోతూ ఆడుతూ   
మెలకువతో: కడు జాగరూకత తో
నొకరొకరి మెచ్చి: ఒకరిని ఒకరు మెచ్చుకుంటూ
సరిగూడ: సరిగా కూడుకుని (కలసి)  
తలలూచి: తలలు ఊపుతూ
చొక్కి: పరవశముతో
చిత్తరు బొమ్మలాడ: ఉయ్యాలకు కట్టిన చెక్క బొమ్మలు ఆటలాడగా
అలరి యెల్లరు: మిక్కిలి సంతోషము పొందుతూ అందరూ 
మోహనాకృతులు చూడ: సుందరమైన నీ ఆకృతిని చూస్తున్నారు

లలిత: మనోజ్ఞమైన, సుందరమైన 
తాంబూల రసకలితంబులైన: ఎర్రని తాంబూల రసములు కూడుకొనిన   
తళుకు దంతములు: మెరిసే దంతములు
కెంపుల గుంపులీన: ఎర్రని కెంపు మణుల గుంపులు వలే 
మొలక: మొలిచినవంటి
వెన్నెల డాలు: వెన్నెల కాంతి
ముసురు కొనితోన: తమ నవ్వులలో నింపుకుని   
చెలగి: ప్రకాశించుచూ
సెలవుల: పెదవి మూలలలనుండి
ముద్దు చిరునవ్వులాన: ముద్దులోలికే చిరునవ్వులతో
  
మలయ మారుత గతులు: అత్యంత సువాసనల ప్రదేశములు  (fragrant breeze) 
మాటికి జెలంగ: మరల మరల ఉద్భవించనున్నది
గపురపు తావి: కర్పూరపు పరిమళములు 
పైపై మెలంగ: పై పైన సంచరించుచున్నది
పలుగానలహరి: ఎన్నో పాటల ప్రవాహములో
యింపుల: వినుడానికి చాలా మధురముగా
రాల్గరంగా= రాలు+కరగంగ : రాళ్ళు కరుగుచుండగా 
బలసి: అలసి, సొలసి, 
వినువారి చెవి: వినేటటువంటి అంగనామణుల  
బడలిక దొలంగ: బడలిక/బాధలు పోవుచుండగా

లలనా జనాపాంగ: అంగనామణుల శరీరాలపై
లలిత సుమచాప: మృదువైన పువ్వుల బాణము వంటివాడా 
జలజలోచన దేవ: కలువ కన్నుల దేవా
సద్గుణ కలాప: మంచి గుణముల సమూహములు కలిగిన వాడా
తలపు లోపల: ఆలోచనలోపన 
మెలగు తత్వప్రదీప: ప్రకాశవంతమైన తత్వరూపంలో సంచరించేవాడా
భళిర గండపరేశ: ఓ బాలశూరుడా భళి భళి (Mightiest lord)
పరమాత్మరూప: పరమాత్మ స్వరూపుడా 

భావం:
బాలకృష్ణుని ఉయ్యాలలో పరుండబెట్టి గోపికలంతా లాలి లాలి అంటూ పాడుతున్న సన్నివేశాన్ని అన్నమయ్య ఎంత అందంగా, అపురూపంగ భావచిత్రీకరణ గవించారో చూడండి.

ఓ బాలగండవర గోపాలబాల ! అపురూపమైన అంగనామణులు ఉయ్యాలకు రెండు వైపుల నిలబడి లాలి లాలి అని లాలిపాటలు పాడుతూ పరవశించిపోతూ నిన్ను ఊచుచున్నారు.

ఉయ్యాలను ఊపుచున్న అంగనామణులు ధరించిన ముత్యాల హారములు వారి బరువైన చన్నులపై అసియాడుచున్నవి. వారు చేతులకు ధరించిన కంకణాలు కదులుతూ ఘల్ ఘల్ మని మ్రోతలు చేస్తున్నాయి. అందముగా అమర్చి పెట్టుకున్న వారి జడకొప్పులు కొంచెం వదులై చెంపల పైకి జారుతున్నాయి. ఉయ్యాల ఊపుటలో బాగా అలసి వారి నుదురులు చెమటలు పట్టి తడిసి ముద్దై పోతున్నారు.

ఉయ్యాల అటూ, ఇటూ ఊగుతున్నప్పుడు, పారవశ్యంతో ఆ బాలుని మోహనాకృతిని తమ ప్రకాశవంతమైన కన్నులతో తదేకంగా అటూ, ఇటూ తిప్పుతూ చూస్తున్నారు. ఉయ్యాల దూలమునకు వేసిన కురుజులు కిర్రు, కిర్రు మని ధ్వని చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం బెదురు చూపులు చూస్తూ జాగ్రత్తగా ఊపుచున్నారు. (అంటే...ఉయ్యాల కురుజులు ఎక్కడ ఊడిపోతాయో అని భయం వల్ల కావచ్చు)

వారి అందమైన పాదాలను అంగలుగా వేస్తూ బాగా సాగుతూ ఉయ్యాల ఊపుతున్నారు. బాగా సాగడం వల్ల వారి చీర కుచ్చిళ్ళు  రాసుకుంటున్నాయి. ఊచుటలో వారి చేతి చివరలు కాంతులు ప్రసరిస్తు న్నాయి. (ఈ కాంతులు చేతులకు ధరించిన కంకణాల వల్లనేమో). వారి నల్లని బరువైన కొప్పులలో దాల్చిన మరువపు ఆకుల పరిమళాలు అన్ని దిక్కులలో వ్యాపిస్తున్నాయి.

అతి మెత్తని వారి నున్నని వారి శరీరాలు అలసిపోతూ ఆడుచున్నాయి. మిక్కిలి జాగరూకతతో ఒకరినొకరు మెచ్చుకొనుచు సరిగా కలసి ఊపుచున్నారు. ఉయ్యాలకు కు కట్టిన చెక్క బొమ్మలు పరవశంతో తలలూచి ఎగురుచున్నవి. అందరు నీ మోహనాకృతిని తదేకంగా చూచుచు ఊపుచున్నారు.    

ఈ అంగనామణులు తాంబూలం వేసుకున్నారు. మనోజ్ఞమైన తాంబూల రసముల వల్ల వారి మెరిసే దంతములు ఎర్రని కెంపుల మణుల సమూహముల వలే ఉన్నవి. అనిర్వచనీయమైన ఆనందానికి లోనై వారి పెదవి మూలలనుండి వచ్చే ముద్దులొలికే చిరునవ్వులు వెన్నెల కాంతులను చిమ్ముచున్నవి.

అత్యంత సువాసన భరితమైన మలయమారుతము గతులు మారుతూ వీచుచున్నది. కర్పూరపు పరిమళము చిమ్ముచున్నది. వారు పాడేటటువంటి పాటల ప్రవాహములకు రాళ్ళు కరుగుచున్నవి. ఉయ్యాల ఊచుటవల్ల అలసిన వారి చెవి బాధలు, అలసట అంతా ఈ పాటలు వినినంతనే పోవుచున్నవి.

అంగనామణుల నున్నటి శరీరాలపై మృదువైన పువ్వుల బాణము వంటి వాడా, కలువ కన్నుల దేవా, మంచిగుణముల సమూహములు కలిగినవాడా, ఆలోచనలోపల ప్రకాశవంతమైన తత్వరూపంలో సంచరించేవాడా, ఓ బాలశూరుడా, పరమాత్మా..భళి భళి...


ఉయ్యాల ఊపడానికి ఎందుకింత కష్టపడుతున్నారనుకుంటున్నారా! ఐతే ఆ ఉయ్యాల స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలంటే "అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ అలవాటు సేసెనీ ఉయ్యాల" అనే కీర్తన చదవండి. త్వరలో ఆ కీర్తన అర్ధన్ని కూడా వివరించే యత్నం చేస్తాను.

ఈ కీర్తన ఇక్కడ వినండి.  
http://annamacharya-lyrics.blogspot.com/2006/10/27lalanuchu-nucheru.html


Sunday, April 17, 2011

సహజవైష్ణవాచారవర్తనుల సహవాసమె మాసంధ్య

సహజవైష్ణవాచారవర్తనుల- 
సహవాసమె మాసంధ్య 

అతిశయమగు శ్రీహరిసంకీర్తన 
సతతంబును మాసంధ్య 
మతి రామానుజమతమే మాకును 
చతురత మెరసిన సంధ్య 

పరమభాగవత పదసేవనయే 
సరవి నెన్న మాసంధ్య 
సిరివరుమహిమలు చెలువొందగ వే-
సరక వినుటె మాసంధ్య 

మంతుకెక్క తిరుమంత్ర పఠనమే 
సంతతమును మాసంధ్య 
కంతుగురుడు వేంకటగిరిరాయని 
సంతర్పణమే మాసంధ్య 

ముఖ్య పదాల అర్ధం:

సహజ వైష్ణవ ఆచార వర్తనుల: స్వత: సిద్ధముగా వైష్ణవాచారాన్ని పాటించే మహాత్ముల
సహవాసమే మా సంధ్య: స్నేహమే (వారితో కలిసి తిరుగుట) మా యొక్క సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము


సతతంబును: ఎల్లప్పుడూ 

అతిశయమగు శ్రీహరిసంకీర్తన: గొప్పదైన (Excellence) శ్రీ హరి సంకీర్తనము
మాసంధ్య: మా సంధ్యావందనము 
మతి: బుద్ధికూడిన (Understanding, intellect, consciousness)
రామానుజమతమే: రామానుజులచే వైష్ణవ తత్వ ప్రచారానికై స్థాపించబడిన మతమునందు చేరి హరిని ధ్యానించుటే (Sri Ramanuja Matham was established by Sri Rama Ramanuja Acharya to conduct classes and propagate vedanta and tantra)
మాకును చతురత మెరసిన సంధ్య:
మాకు తెలివైన పద్దతిగా చేయు సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము

సరవి నెన్న: క్రమము తప్పకుండా
పరమభాగవత పదసేవనయే: పరమ భాగవతోత్తముల (Religious or pious men: fellow scholars in divinity) (ఆదివణ్ శఠగోపయతి, ఘనవిష్ణువు వంటి భాగవతోత్తముల) పాద సేవనమే మా సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము.    
మాసంధ్య: మా సంధ్యావందనము

సిరివరుమహిమలు: సిరివరుడు (లక్ష్మి భర్త= విష్ణువు) మహిమలు
చెలువొందగ: సంతోషమును పొందగా/ అందముగా 
వేసరక వినుటె మాసంధ్య: శ్రమ/విసుగు లేకుండా వినడమే మా సంధ్యా వందనాది కార్యక్రమము


సంతతమును: ఎడతెగక /విడువకుండా 
మంతుకెక్క: ఘనత కెక్కిన/ ప్రసిద్ధికెక్కిన
తిరుమంత్ర పఠనమే: తిరుమంత్రము (ఓం నమో నారాయణాయ/ఓం నమో వేంకటేశాయ) అను మంత్రమును పఠించుటే  
మాసంధ్య: మా సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము
కంతుగురుడు వేంకటగిరిరాయని: కంతుడు అంటే మన్మధుడు. మన్మధుని కి తండ్రి ఐన శ్రీ వేంకటపతిని 
సంతర్పణమే మాసంధ్య: సంతృప్తిపరచుటే మా సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము.

భావం:
పూర్వం బ్రాహ్మణుల ఇళ్ళలో నిత్యాగ్నిహోత్రాలు, సంధ్యావందనాది కార్యక్రమములు క్రమం తప్పకుండా ఉండేవి. కర్మలు మూడు రకాలు. అవి 1) నిత్య పూజలు అంటే నిత్యాగ్నిహోత్రాలు, సంధ్యావందనాది కార్యక్రమములు, 2) నైమిత్తిక కర్మ అంటే సమయానుకూలము గా జరిగేవి ఉదా: పితృతర్పణం వంటివి, 3) కామ్య కర్మ అంటే ఫలితాన్ని ఆశించి చేసే పనులు. ఉదా: యజ్ఞ, యాగాలు వంటివి. ఈ మూడింటిని క్రమం తప్పకుండా చేసే కొంతమంది బ్రాహ్మణులు అన్నమయ్యను " నీవు ఎప్పుడూ ఏవో పిచ్చి పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతున్నావు, బ్రాహ్మణుడు చేయవలసిన నిత్యకర్మలు చేయటం లేదు." అని దూషించారేమో..అన్నమయ్య వారికి అత్యంత గొప్పగా సమాధానం చెప్పారు. 

స్వత: సిద్ధముగా వైష్ణవాచారాన్ని పాటించే మహాత్ముల సాన్నిహిత్యము, వారితో కలిసి తిరుగుట, వారి ప్రవచనాలు వినుట అవే మా యొక్క సంధ్యావందనాది కార్యక్రమము. 

ఎల్లప్పుడూ ఈ సృష్టికి మూల పురుషుడైన శ్రీ హరిని నిరంతరం కీర్తించడమే మా సంధ్య. బుద్ధితో వైష్ణవ తత్వ ప్రచారానికై శ్రీ రామానుజాచార్యులు స్థాపించబడిన మతమునందు చేరుటే తెలివైన పద్దతిగా చేయు మా సంధ్యావందనము.

క్రమము తప్పకుండా పరమ భాగవతోత్తముల పాద సేవనము మా సంధ్య. శ్రీ మహా విష్ణువు యొక్క మహిమలు సంతోషముతో శ్రమ లేకుండా, విసుగు లేకుండా వినుటే మా సంధ్య.

ఎప్పటికీ విడువకుండా ఘనతకెక్కిన తిరువేంకటేశ్వరుని మంత్రాన్ని పఠించడమే మా సంధ్య. మన్మధుని తండ్రిఐన శ్రీ వేంకటేశ్వరుని కీర్తన చేస్తూ ఆయన్ని సంతృప్తి పరచడమే మా సంధ్య.

ఈ కీర్తన ఇక్కడ వినండి.
http://www.esnips.com/doc/e4c47a2d-9202-4c97-8507-d550da98b945/Sahaja-Vaishnavaachaara-Varthanula/?widget=flash_player_esnips_gold

Monday, April 11, 2011

పసిడిచీరవాడవు పాలుదచ్చితివిగాన

పసిడిచీరవాడవు పాలుదచ్చితివిగాన
పసిడిబోలినది చేపట్టెను నీకరము


తొలుతనే చందురుని తోడబుట్టుగనక
పొలుపు చందురు మోముపోలికైనది
కళల చింతామణి కందువ చెల్లెలుగాన
తళుకు మానికపు దంతముల బోలినది


మంచి యైరావతముతుతో మగువ సైదోడుగాన
ముంచిన కరిగమనము బోలినది
పంచల బారిజాతపు భావపు సోదరిగాన
యెంచగ చిగురుబోలె నీకెపాదములు


తామెర తోట్టెలలోన తగిలి తానుండుగాన
తామెరకన్నులబోలి తనరినది
యీమేర నిన్నిటా బోలి ఇన్ని లక్షణములతో
నీమేన శ్రీవేంకటేశ నెలవై నిల్చినది

ముఖ్య పదాల అర్ధం:

పసిడిచీరవాడవు: బంగారపు రంగు గల పసుపుపచ్చని పీతాంబరమును ధరించిన వాడవు
పాలుదచ్చితివిగాన: 
పసిడిబోలినది: బంగారపు రంగును బోలిన స్త్రీ 
చేపట్టెను: అందుకొనెను
నీ కరము: నీ చేతిని

తొలుతనే: ముందుగానే
చందురుని: వెన్నెల రేడు చంద్రుని
తోడబుట్టుగనక: చెల్లెలు కాబట్టి
పొలుపు: సొంపైన Beauty, elegance, gracefulness
చందురు మోము పోలికైనది: చంద్రుని వలే గుండ్రటి మొహం కలిగినది
కళల చింతామణి: కాంతులు చిందే అత్యంత అరుదైన చింతామణి కి
కందువ చెల్లెలుగాన: ముద్దుల చెల్లెలు కాబట్టి
తళుకు: మిక్కిలి ప్రకాశము, నున్నని మృదు కాంతి కలిగిన
మానికపు: మాణిక్యముల 
దంతముల బోలినది: పలు వరుసలు పోలినది. (అంటే ఆమె నవ్వితే తెల్లని పలు వలువరస తళుక్కు మనే కాంతులు విరజిమ్ముతోందన్నమాట) 

మంచి యైరావతముతుతో: మాంచి తెల్లని యేనుగుతో
మగువ: స్త్రీ (ఇక్కడ లక్ష్మీ దేవి)
సైదోడుగాన: తోడబుట్టినది కాబట్టి (సయి దోడు = తోడబుట్టినది/ తోడబుట్టిన వాడు, A brother or sister) 
కరిగమనము బోలినది: యేనుగు వంటి నడక కలిగినది
పంచల:  పంచలక్షణములుగల (పంచలక్షణములు -సర్గము, ప్రతిసర్గము, వంశము, మన్వంతరము, వంశానుచరితము)
బారిజాతపు: పారిజాత పువ్వునకు
భావపు సోదరిగాన: అత్యంత ప్రేమ పాత్రమైన సోదరి కాబట్టి
యెంచగ: పరికించి చూస్తే
చిగురుబోలె నీకెపాదములు: ఈకె = స్త్రీ (లక్ష్మీ దేవి) పాదములు లేత చిగుళ్ళ ను పోలి వున్నాయి.

తామెర తొట్టెలలోన: తామెర పువ్వు రేకుల మధ్యలో 
తగిలి తానుండుగాన: తాను నివసించేటతువంటిది కాబట్టి
తామెరకన్నులబోలి: ఆమె కన్నులు తామెర పూల రేకులను పోలి ఉన్నాయి 
తనరినది: అతిశయించినది, To appear or shine
యీమేర: ఈ విధముగా
నిన్నిటా బోలి: ఇన్ని విధముల పోలికలు కలిగినది
ఇన్ని లక్షణములతో: ఇన్ని గొప్ప లక్షణములతో
నీమేన: నీ శరీరముపై
శ్రీవేంకటేశ నెలవై నిల్చినది: శ్రీ వేంకటేశుడా ఉనికి పట్టై నిలిచినది (నీ ఉనికికి స్థానమై నిలిచినది) (నెలవు =A place, abode, home)

భావం:
ఈ సంకీర్తన పూర్తిగా అర్ధం అవ్వాలంటే ముందు దేవతలు, రాక్షసులు కలిసి మంథర అనే పర్వతానికి వాసుకి అనే పామును కవ్వంగా చుట్టి అమృతం కోసం పాలసముద్రాన్ని చిలికిన సన్నివేశం, ఆ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టిన వస్తువుల గురించి కొంత అవగాహన ఉండాలి. 
క్షీరసాగర మధనంలో ముందుగా హాలాహలము (కాలకూట విషము), ఉచ్చైశ్శ్రవము (తెల్లని ఏడు తలలు కలిగిన గుర్రము), కౌస్తుభ మణి/చింతామణి (మహావిష్ణువు హృదయ సీమమీద అలరారే మణి),  చల్లని వెన్నెలలు కురిపించే చంద్రుడు, సకల అందాలకు, ఐశ్వర్యానికీ నెలవైన పసిడిబొమ్మ లక్ష్మీదేవి, సుందరాంగులైన అప్సరసలు (రంభ, మేనక, పుంజికస్థల మున్నగు వారు), కామధేనువు లేదా సురభి (కోరినవన్నీ ఇచ్చే ఆవు), కల్పవృక్షము (కోరిన వన్నీ ఇచ్చే చెట్టు), పారిజాతము (అత్యంత సువాసన కలిగిన పువ్వు), ఐరావతము (తెల్లని యేనుగు), ధన్వంతరి (దేవతల వైద్యుడు) మున్నగు వారు ఉద్భవించారు. 

నీవు బంగారం రంగుతో ఉన్న పసుపు పీతాంబరమును కట్టుకున్నావు కాబట్టి పాల సముద్రమునందు పవ్వళించే వాడవు కాబట్టి బంగారు బొమ్మ ఐన పడతి నీ చేతిని చేపట్టింది. 

ఓ సారి ఆవిడ గొప్పదనం చెప్తాను విను. ఆవిడ ముఖం చంద్రుని వలే గుండ్రంగా ఎలా ఉందో చూడు. ఎందుకలా ఉందో తెలుసా! తను చంద్రుడికి తోడబుట్టినది. చంద్రుడికి ముద్దుల చెల్లెలు. అంతేనా! కాంతులు చిందే చింతామణి కి సహోదరి. చూడు, ఆమె నవ్వుతున్నప్పుడు తన పలు వరస మాణిక్యాలనుండి వచ్చే కాంతి వలే తళుకు, తళుకు మంటోందో..

ఆవిడ నడక గంభీరమైన యేనుగు నడచినట్లుంటుంది కదా! అదెందుకో తెలుసా! తను గజరాజైన తెల్లని ఐరావతానికి చెల్లెలు. అందుకు అంత గంభీరమైన నడక వచ్చింది. ఆమె పాదాలను ఎప్పుడైనా పరీక్షగా చూశావా! లేత చిగురుటాకుల్లా, ఎర్రగా, ముట్టుకుంటే కందిపోతాయా, అన్నట్టు లేవూ! అలా ఎందుకున్నాయో తెలుసా! అతి సున్నితమైన పారిజాతం పువ్వుకి అత్యంత ప్రేమపాత్రమైన చెల్లెలు. అందుకే అవి అంత సుతారంగా ఉన్నాయి.

ఇదిగో! ఆమె కళ్ళు తామెర పూ రేకుల్లా అత్యంత మనోహరం గా నీపై ప్రేమ కురిపిస్తున్నాయి కదా! అవి ఎందుకలా ఉన్నాయో తెలుసా! ఆమె పద్మాన్ని  ఆసనంగా చేసుకుని అందులో కూర్చుంటుంది. అంతేనా...ఆమె పద్మప్రియ, పద్మహస్తా, పద్మాక్షి, పద్మసుందరి, పద్మోద్భవి, పద్మముఖి, పద్మనాభ ప్రియ, పద్మమాలాధరి, పద్మిని, పద్మగంధిని.  అందువల్ల తన కన్నులు కూడా తామెర రేకులను పోలి ఉన్నాయి. ఇన్ని గొప్ప గుణాలతో, చక్కటి లక్షణాలతో ఈ సౌందర్యవతి ఐన పడతి నీ శరీరం స్థానముగా చేసుకుని కొలువుదీరి ఉన్నది. 
  
ఈ కీర్తన ఇక్కడ వినండి.
http://annamacharya-lyrics.blogspot.com/2011/04/743pasidicheeravadavu.html