Total Pageviews

Wednesday, March 2, 2011

జగడపు జనవుల జాజర సగినల మంచపు జాజర

జగడపు జనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర

మొల్లలు దురుముల ముడిచిన బరువున
మొల్లపు సరసపు మురిపెమున
జల్లన బుప్పొడి జాగర బతిపై
చల్లే రతివలు జాజర

భారపు కుచముల పైపైగడు సిం-
గారము నెరపెటి గంధవొడి
చేరువ పతిపై చిందగ బడతులు
సారెకు జల్లేరు జాజర

బింకపు గూటమి పెనగేటి చమటల
పంకపు పూతలపరిమళము
వేంకటపతిపై వెలదులు నించేరు
సంకుమదంబుల జాజర

ముఖ్య పదాల అర్ధం:

జగడము: కలహము, గొడవ
చనవుల: చనువు తో (బాగా పరిచయం ఉన్న ఇద్దరి మధ్య ఉండేది , ఒకరిపై ఒకరికి అధికారం ఉన్న)
జాజర: జాతర? (రంగురంగుల సుగంధ ద్రవ్యాలను ఒకరిపై ఒకరు చల్లుకుని ఆటలాడుకునే విధానము)
సగినల = సకిన : An artificial bird, the figure of a bird. కృత్రిమపక్షి, కిర్రుబిళ్ల. A doll, బొమ్మ. A chirping noise, కీచుకీచుమనుధ్వని
సగినల మంచము: గిలకలపట్టెమంచము. కోళ్లు బొమ్మలుగా చేసిన మంచము (A bedding formed on a frame of wood, having orifices covered with perforated brass buttons that make a whistling or squeaking sound)

మొల్లలు: మల్లెలు, కుందలత, A kind of jasmine
తురుముల  : జడ కొప్పు
బరువున: మొల్ల పువ్వులచే జడ కొప్పులను కప్పి ఉంచుట వల్ల వచ్చే బరువు
మొల్లపు: సాంద్రముగా (Thick), దట్టముగా
సరసపు: రసయుక్తమైన, పరిహాసమైన, మనోహరమైన (jest)
మురిపెమున:  సొగసైన (Graceful)
చల్లన : చల్లని
పుప్పొడి: పూ+పొడి : The dust, pollen of farina of a flower. పుష్పపరాగము (పువ్వుల్లో ఉండే పసుపు రంగులో ఉండే పొడి)
జారగ: జారుట అని అర్ధం, మరియు ప్రేమికుడైన అని కూడ అర్ధం ఉంది.

(జారధవుడు : A lover)
పతి పై: విభుని పై, భర్త పై
చల్లేరు అతివలు: పడతులు, స్త్రీలు పుప్పొడి చల్లేరు.

భారపు కుచముల పైపై: స్త్రీల బరువైన స్తనాల (కుచముల) పైన ఉన్నటువంటి
కడు : మిక్కిలి
సింగారము: అందాన్ని
నెరపెటి : నెరకొను?? నిండుగా (To fill)
గంధవొడి = గంధపు+పొడి = సువాసన భరితమైన గంధం పొడి  
చేరువ పతిపై: విభుని కి దగ్గరగా
చిందగ బడతులు: స్త్రీలు, చెలులు చిందగా
సారెకు: మాటిమాటికీ ( Frequently, often, repeatedly, again and again)
జల్లేరు జాజర= చల్లేరు జాజర : రంగులను చల్లేరు

బింకపు = బింకము: బిగువు, (Tightness, stiffness)
గూటమి = కూటమి : సాంగత్యము, కూడిక, కలయిక (Union, meeting)
పెనగేటి : పెనగు =మెలిపడుట (ఒకరి శరీరాన్ని ఒకరు గట్టిగా చుట్టుకోవడం)
చమటల: చమట (శరీరాల కలయిక వల్ల పుట్టే వేడివల్ల వచ్చే చెమట)
పంకపు పూతల : గంధపు బురద వల్ల ఏర్పడే పూత ( ఇద్దరి శరీరాలపై ఉన్న గంధం పొడి చెమటతో కలిసి గంధం బురదలా అయ్యి పూత గా ఏర్పడిందని)
పరిమళము: సువాసన (చెమట, గంధం కలయిక వల్ల వచ్చే సువాసన)
వేంకటపతిపై: శ్రీ వేంకటేశునిపై
వెలదులు: స్త్రీలు, చెలులు, నాయికలు
నించేరు: నింపేరు, నింపినారు 
సంకుమదంబుల: చెమటకలసిన జవ్వాదులను, సుగంధద్రవ్యాలను

భావం:
ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న అధికారం వల్ల ప్రేమతో వచ్చే చిలిపి కలహాలతో చెలులు స్వామిమీద రంగులు పోస్తున్నారు. కిర్రు కిర్రు మని చప్పుళ్ళు చేసే కృత్రిమ చెక్క బొమ్మలు  ఉన్న మంచముపై స్వామి, చెలులు మంచము మీద కూర్చుని రంగులు పోసుకుంటున్నారు.

చెలులు కొప్పునిండా విస్తారమ్ముగా మొల్ల పూల దండలు పెట్టుకున్నారు. ఆ బరువైన కొప్పులతో మురిసిపోతూ సరసపు ఆటలు మొదలుపెట్టారు. అందమైన చెలులు చల్లని పుప్పొడి మరియు సుగంధభరితమైన రంగులను శ్రీ వేంకటేశ్వరుని మీద చల్లుతున్నారు. 

చెలుల బరువైన స్తనాలమీద పడిన గంధపు పొడి మిక్కిలి అందాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. వేంకటేశునికి దగ్గరగా వచ్చి, చెలులంతా తమ స్తనాలపై మెరుస్తూన్న గంధపుపొడిని జాజర  లో కలిపి స్వామి మీద చల్లుతున్నారు.

చెలి, స్వామీ బిగువైన కలయిక (కౌగిలి)లో ఒకరినొకరు మైమరచి గట్టిగా చుట్టుకుంటుంటే ఇద్దరి శరీరాల కలయిక వల్ల పుట్టే వేడి వల్ల, చెమట ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ముందుగా పూసుకున్న గంధం ఈ చెమట తడితో కలిసి గంధపు బురద గా మారి అద్వితీయమైన వాసన వస్తోంది. (ఇక్కడ ఒక విషయం. మన శరీరాలైతే దుర్గంధపూరితమైన చెమటను విసర్జిస్తాయి కానీ, పద్మినీ జాతి స్త్రీల శరీరం గంధపు వాసలను విరజిమ్ముతుంటుంది. ఇక స్వామి గురించి వేరే చెప్పుకోక్ఖర్లేదు). ఆ మనోహర చెమట చెమట వాసనలు కలిగిన జవ్వాజులను, సుగంధద్రవ్యాలను స్వామివారి మీద చెలులు చల్లుతున్నారు. ఆ విధముగా జాజర ఆటలు ఆడుతున్నారు.